664 338 070

Centrum Edukacyjno Consultingowe CONCRET Anna Urbańska jest grantobiorcą w projekcie Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest:

  • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, przez co ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19;
  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii Sars-Cov-2, takim jak: wzrost bezrobocia, obniżenie jakości życia, spadek konkurencyjności poprzez umożliwienie kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa i bezpośrednio po nim zmiany profilu działalności, wdrożenia nowych produktów/usług lub takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej w przyszłości;
  • Obrane kierunki działań mają w efekcie przyczynić się do wzrostu/utrzymania zatrudnienia oraz promocji gospodarczej regionu.

Projekt Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:

  • Lider Projektu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Partner Projektu Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.